برترین های کیمیا نیوز را هم ببینید هم بخوانید

شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۹

شورای سردبیری

صاحب امتیاز ، مدیر مسئول و سردبیر ارشد

رئیس شورای عالی سردبیری

 

 سردبیر

  

 مشاور ارشد شورای سردبیری  

شورای سردبیری

معاون سردبیر و مدیریت پشتیبانی و فنی 

سردبیر بخش هنری


شورای سردبیری

 

شورای افتخاری گروه سیاست گذاری

 

رئیس شورای سیاست گذاری 

گروه شورای سیاست گذاری

   

گروه شورای سیاست گذاری

 گروه شورای سیاست گذاری

 گروه شورای سیاست گذاری

 گروه شورای سیاست گذاری

شورای افتخاری بخش اجرایی

  

مدیر اجرایی

 

  

دبیر ارشد اجرایی 

     

 دبیر اجرایی سرویس بخش استان ها 

 

 

دبیر اجرایی 

 

مسئول حراست 

مشاور ارشد بخش رسانه آنلاین

   

شورای افتخاری گروه دبیران ارشد

  

دبیر ارشد بخش سرویس بین الملل

 

دبیر ارشد بخش سرویس بین الملل

دبیر ارشد بخش مذهبی

 

 

دبیر ارشد بخش اقتصادی

 

دبیر ارشد گروه اقتصادی

دبیر ارشد گروه اقتصادی

 

دبیر ارشد گروه اقتصادی

 

 

دبیر ارشد بخش ورزشی

دبیر ارشد بخش ورزش بانوان

  

دبیر ارشد گروه اجتماعی

 

 دبیر ارشد گروه اجتماعی

 

دبیر ارشد مد و زیبایی

شورای افتخاری بخش فرهنگی هنری

سردبیر بخش هنری

 

دبیر ارشد بخش مذهبی


مشاور ارشد بخش هنری

مشاور بخش هنری

 

مشاور بخش فرهنگی

 

مشاور بخش هنری

گروه هنری 

 

گروه هنری 

 

گروه هنری

گروه هنری

گروه هنری

گروه هنری

 

گروه هنری

 

گروه هنری

شورای افتخاری گروه اقتصادی

  

دبیر ارشد بخش اقتصادی

 

 

دبیر بخش اقتصادی 

دبیر بخش بورس

گروه اقتصادی 

گروه اقتصادی  

 

گروه اقتصادی  

دبیر بخش کشاورزی

 

گروه اقتصادی

گروه اقتصادی

 

گروه اقتصادی

 

گروه اقتصادی

 

گروه اقتصادی

 

مشاور ارشد گروه اقتصادی

 

گروه اقتصادی

مشاور ارشد گروه اقتصادی

 گروه اقتصادی

مشاور ارشد گروه اقتصادی

 

مشاور گروه اقتصادی

مشاور تبلیغات و بازرگانی

گروه اقتصادی

شورای افتخاری گروه ورزشی

  

دبیر ارشد بخش ورزشی

 

دبیر بخش ورزشی  

  

دبیر بخش ورزش بانوان

 

گروه ورزشی 

  

گروه ورزشی 

 

گروه ورزشی 

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

 

گروه ورزشی

دبیر ارشد بخش ورزش بانوان

سرویس ورزش کوهنوردی 

شورای افتخاری گروه پزشکی

   

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی 

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

  

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی 

 

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی 

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی 

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

 

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی 

 

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

گروه مشاور پزشکی

 

 

شورای افتخاری گروه اجتماعی

  

دبیر ارشد گروه اجتماعی

دبیر گروه اجتماعی

 

  

 گروه اجتماعی

 

 گروه اجتماعی

 

 گروه اجتماعی

 

مشاور ارشد گروه اجتماعی

 گروه اجتماعی

 

 گروه اجتماعی

 

 

 گروه اجتماعی

 

 گروه اجتماعی

  

 گروه اجتماعی

 

 گروه اجتماعی

 گروه اجتماعی

 گروه اجتماعی

دبیر ارشد مد و زیبایی

دبیر مد و زیبایی

مشاور ارشد بخش طراحی لباس

 
 

 

مشاور ارشد بخش طراحی لباس

شورای افتخاری گروه حقوقی

مشاور ارشد بخش حقوقی

مشاور ارشد بخش حقوقی

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

  

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

 

مشاور حقوقی

شورای افتخاری گروه استان ها

 گروه استان ها

 

 گروه استان ها 

  

 گروه استان ها 

 

 گروه استان ها 

 

  گروه استان ها

 

  گروه استان ها

 

گروه استان ها

 گروه استان ها

 

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 

گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 

گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 

گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

 گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

 

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

 

گروه استان ها

 

گروه استان ها

 

گروه استان ها

 

گروه استان ها

گروه استان ها

 

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها 

گروه استان ها 

گروه استان ها

 

 

گروه استان ها

 

گروه استان ها

  

گروه استان ها

 

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

  

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

 

گروه استان ها

گروه استان ها

گروه استان ها

 

گروه استان ها

   

"ایلان ماسک" از موشک "استارشیپ" رونمایی کرد

استارشیپ

"ایلان ماسک" که چند روز پیش تصاویری از موشک استارشیپ را منتشر کرده بود، بالاخره از نسخه نهایی آن رونمایی کرد.

ادامه مطلب: "ایلان ماسک" از موشک "استارشیپ" رونمایی کرد

تماس با مدیر مسئول

مهدی جاوید پور

 

 

ایمیل : 

javidpoorjournalist@gmail.com

کیمیا نیوز در شبکه های اجتماعی